آیا تصویر خوبی از سیاره مشتری گرفته ام؟
خیلی خوب
100.00%
2 100.00%
بد نیست
0%
0 0%
بد
0%
0 0%
مجموع: 2 رای 100%
Astronomy Education