m 12
#1
مسیه 12 (M12 ، گاز 6218) نزدیک به یک دوقلوی همسایه خود را آشکار ، M10 ، و فقط کمی بزرگتر و fainter ایده است. با این وجود ، زمانی اعتقاد بر آن بود که نوع متوسط بین خوشههای ستارهای کروی و متراکم باز (مانند M11) ، تا آن خیلی متمرکز -- هارلو شپلی شامل M12 غلظت خود را در کلاس نهم در آن است ، به عنوان مثال ، به ویژه بسیار کمتر متمرکز شده به سمت مرکز نسبت به M10 (از کلاس هفتم) و در فاصله آن از حدود 16،000 سال نوری ، قطر ظاهری از M12 از 16.0 دقیقه قوس مربوط به حدود 75 سال نوری این ستاره ازدحام نزدیک است ما در 16 کیلومتر در ثانیه.

Helen Sawyer Hogg determined the cluster's overall spectral type as F7 and gives its color index as 0.0, and the mean magnitude of the 25 brightest stars as 13.97. The brightest stars of M12 are about mag 12.0, its horizontal branch level (of giant stars) is magnitude 14.9, according to the Deep Sky Field Guide to Uranometria 2000.0 . Alan Sandage has found 13 variables in M12. هلن سایر Hogg تعیین کلی نوع خوشه است به عنوان طیفی F7 و شاخص رنگ خود را می دهد تا 0.0 ، و از قدر میانگین 25 درخشانترین ستارهها به عنوان 13.97. درخشانترین ستارهها از M12 در حدود 12.0 کلاغ زنگی ، شعبه خود را در سطح افقی (از ستاره های غول پیکر) قدر 14.9 است ، با توجه به اعماق آسمان ها به میدان Uranometria 2000.0. آلن Sandage پیدا کرده است 13 متغیر در M12.

M12 is one of Charles Messier 's original discoveries, found on May 30, 1764. M12 یکی از شارل مسیه 'ثانیه اکتشاف ها ، نوآوری اصلی ، در بر داشت در یدلایمخیرات 1764 مه 30 است. Like many other globular clusters, Messier described it as "Nebula without stars", as did Bode 10 years later; a consequence of the modest resolving power of their instruments. William Herschel was the first to resolve it into stars in 1783. مانند بسیاری از دیگر خوشههای ستارهای کروی ، مسیه آن را به عنوان "سحابی بدون ستاره" توصیف شده ، به عنوان انجام بدی 10 سال بعد ؛ نتیجه از قدرت متوسطی از ابزار حل و فصل کنند. ویلیام هرشل اول به حل و فصل آن را به ستارگان در سال 1783 بود.

Globular cluster M12 is easily found either 2 deg N and 2 deg W of M10, or 2 deg N and 8.5 deg E from Delta Ophiuchi. M12 خوشه ستارهای کروی به راحتی یافت نشد یا 2 درجه ñ و 2 درجه عرض از M10 ، یا 2 درجه ñ پست و 8.5 درجه از دلتا Ophiuchi

میل -01 : 57 (deg:m) -01 : 57 (درجه : متر)

Distance فاصله 16.0 (kly) 16.0 (هزار سال نوری)

Visual Brightness تجسمی روشنایی 6.7 (mag) 6.7 (کلاغ زنگی)

Apparent Dimension ابعاد ظاهری 16.0 (arc min) 16.0 (قوس دقیقه)
و خداوند اسمان را آفرید..........
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
Astronomy Education