سیاره زمین
#1
[COLOR="#0000FF"]
[B]اثر گلخانه ای و گرم شدن سیاره زمین


نگاه كلي

با افزايش ميزان آلاينده*هاي جوي و پديد آمدن اثر گلخانه*اي ، دانشمندان پيش*بيني كرده*اند كه ميانگين دماي هوا در نتيجه افزايش ميزان دي*اكسيد كربن و ساير گازهاي گلخانه*اي ، به اندازه چند درجه افزايش خواهد يافت و اين افزايش دما ، روي آب و هوا ، محيط زيست و اكوسيستم*هاي مختلف كشورهاي جهان تأثير خواهد گذاشت.

دانشمندان معتقدند كه گرم شدن كره زمين از مدتها پيش در جريان بوده است و بطور عمده ، علت افزايش دما به اندازه دو سوم يك درجه سانتي*گراد از سال 1860 به بعد ، افزايش گازهاي گلخانه*اي مي*باشد.
[ATTACH=CONFIG]1066[/ATTACH]چگونگي اتفاق افتادن اثر گلخانه*اي

مكانيسم اثر گلخانه*اي

سطح و جو كره زمين بطور عمده توسط نور خورشيد گرم مي*شود. بيشترين گستره نورخورشيد كه به زمين مي*رسد، در محدوده نور مرئي قرار دارد. از كل نور ورودي خورشيد از تمام طول موجها ، حدود 50 درصد به سطح زمين مي*رسد. 20% بوسيله گازها (UV) بوسيله ازن و IR بوسيله CO2 و H2O و قطره*هاي آب در هوا جذب مي*شود و 30% ديگر بوسيله برف و يخ و آب و بدون آنكه جذب شود، منعكس شده ، به فضا بر مي*گردد.

زمين مانند هر جسم گرم ديگر ، انرژي منتشر مي**كند. انرژي منتشر شده از زمين نور زير قرمز است كه در گستره 4 تا 50µm قرار دارد. اين ناحيه ، زير قرمز گرمايي نام دارد. بعضي از گازها در هوا مي*توانند زير قرمز گرمايي با طول موجهاي خاصي را جذب كنند. بنابراين تمام زير قرمز منتشر شده از سطح و جو زمين ، مستقيما به فضا باز نمي*گردد و در فاصله كوتاهي پس از جذب آن بوسيله مولكولهاي معلق در هوا مانند CO2 به*صورت كاتوره*اي منتشر و مجددا به سطح زمين هدايت و از نو جذب شده ، باعث گرم شدن بيشتر سطح زمين و هوا مي*شود.

نقش اثر گلخانه*اي طبيعي در تعادل گرمايي زمين

اين واقعيت كه سياره زمين با لايه ضخيمي از يخ پوشيده نشده است، به*علت نقش طبيعي اثر گلخانه*اي است. سطح زمين همان اندازه كه با انرژي دريافتي از خورشيد گرم مي*شود، با مكانيسم اثر گلخانه*اي نيز گرم مي*شود. نقش جو براي زمين همانند پتو مي*باشد كه در فضايي كه پوشش مي*دهد مقداري از گرماي آزاد شده از جسم را حفظ مي*كند و باعث افزايش دما مي*شود.

چنانچه جوي در كار نبود و دماي ميانگين سطح زمين حدود بود. در حاليكه به خاطر وجود جو و اثر گلخانه*اي ، اين دماي ميانگين مي*باشد.

[ATTACH=CONFIG]1067[/ATTACH]

اثر گلخانه*اي افزوده

پديده*اي كه دانشمندان محيط زيست را نگران مي*كند، اثر گلخانه*اي طبيعي نيست، بلكه پديده*اي به نام اثر گلخانه*اي افزوده مي*باشد كه با افزايش غلظت گازهاي كم مقدار در هوا كه IR گرمايي را جذب مي*كنند، سبب مي*شود. مقدار بيشتري از انرژي IR گرمايي منتشره مجددا به سمت زمين هدايت شود و از اين راه ميانگين دماي سطح زمين از است، مانند اينكه چند پتو را روي هم بياندازيم.

گازهاي گلخانه*اي

گازهاي اصلي تشكيل دهنده هوا ، ( Ar ، O2 ، N2 ) به علت داشتن گشتاور دو قطبي ، نمي*توانند نور زير قرمز را جذب كنند. گازهايي كه در گرم شدن گلخانه*اي زمين دخالت دارند، آب ، دي*اكسيد كربن ، متان و ساير گازها به مقدار كم مي*باشند. علت شبهاي سرد بيابان با وجود روزهاي بسيار گرم ، نبودن بخار آب در جو اين مناطق مي*باشد.

دي*اكسيد كربن

حدود يك چهارم اثر گلخانه*اي ناشي از جذب نيمي از IR گرمايي بازتاب شده در گستره طول موج 14 تا 16 ميكرومتر ، توسط مولكولهاي دي*اكسيد كربن مي*شود. افزايش غلظت CO2 در جو ، از خارج شدن مقدار بيشتر IR باقيمانده جلوگيري كرده و باعث گرم شدن بيشتر هوا مي*شود.

بخار آب

بخار آب ، بيشترين گاز گلخانه*اي در جو زمين است و علت پديد آمدن حدود دو سوم اين اثر مي*باشد و معمولا IR گرمايي در گستره طول موج 7.5µm - 5.5 را جذب مي*كند. ارتعاشهاي ديگري در آب وجود دارند كه نور زير قرمز با طول موج 12µm را جذب مي*كند.

[ATTACH=CONFIG]1068[/ATTACH]


متان

متان از نظر اهميت در ميان گازهاي گلخانه*اي پس از دي*اكسيد كربن و آب قرار دارد. در مقايسه با CO2 به ازاي هر مولكول اثر گرم شدن كره زمين با افزايش متان 23 برابر بيشتر از اثر مربوط به CO2 است. اما امروزه افزايش مولكولهاي CO2 ، درحدود 80 تا 90 برابر افزايش مولكولهاي متان مي*باشد. بنابراين اهميت متان در گرم شدن كره زمين كمتر است.
روش پيشگيري از مكانيسم گلخانه*اي افزوده

جايگزين كردن سوختهايي مثل نفت و زغال سنگ در نيروگاهها با گازهاي طبيعي براي كاهش CO2.

حذف كردن شيميايي CO2 خروجي از نيروگاهها توسط دوغابي از كلسيم سيليكات.

حذف متان از طريق واكنش با راديكالهاي آزاد هيدروكسيل.

دفن بهداشتي زباله*ها براي كاهش انتشار متان از واپاشي غيرهوازي زباله*ها.

گازهايي مثل كلروفلوئوروكربنها ، دي*اكسيد نيتروژن و ساير آلاينده*ها هم در ايجاد اثر گلخانه*اي افزوده تأثير دارند.

منبع: رشد[/B][/COLOR]


فایل‌های پیوست
.jpg   index.jpg (اندازه 8.2 KB / تعداد دانلود: 0)
.jpg   index 1.jpg (اندازه 7.95 KB / تعداد دانلود: 0)
.jpg   index 2.jpg (اندازه 11.21 KB / تعداد دانلود: 0)
پاسخ
#2
[COLOR="#0000FF"]

[B]فيزيكدان جنجالي، مدعي آينده نارنجي رنگ زمين شد


دانشمندان دانشگاه بركلي در كاليفرنيا در يك پژوهش جنجالي عنوان كرده*اند كه ميانگين دماي جهاني زمين از دهه 1950 تا كنون، يك درجه سانتيگراد گرمتر شده است.


به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين پژوهش كه توسط پروفسور ريچارد مولر، فيزيكدان جنجالي پروژه دماي سطح زمين از دانشگاه بركلي هدايت مي*شود، از داده*هاي دمايي از سال 1800 تا 2009 براي ارائه اين مدرك انكارناپذير استفاده كرده * و اين درحاليست كه مراتب اين پروژه، منجر به بروز ترديد در يافته*هاي آنها شده كه خرسندي افراد مشكوك به تغييرات آب و هوايي را به دنبال داشته است.

پروفسور جوديت كوري ، يكي از 10 كارشناسي است كه براي تدوين داده*هاي قطعي دما در تلاش بودند. وي مدعي شد كه اين برنامه با تحسين و توجه بيش از حد پروفسور مولر به سود گرمتر شدن جهاني مخدوش شده است. از اين رو كوري، تهديد به جدا شدن از اين پروژه كرده است.

پروفسور كوري از دانشكده علوم زمين و جوي موسسه فناوري جورجيا در آمريكا اظهار كرد كه داده*هاي آنها در حقيقت نشان داده كه ميانگين دماي جهاني از اواخر دهه 1990 متوقف شده است.

وي همچنين بيان كرد كه به نظر مي*رسد نقشه منتشر شده بر روي سايت اين پروژه كه ميانگين دما را از سال 1850 تا 2006 به تصوير كشيده،* اين كاهش را پنهان كرده است.

داده*هاي دماي سطح زمين بركلي از 1.6 ميليارد ركورد بايگاني شده از دهه 1800 از 15 منبع جهاني گرفته شده است.

اين داده*ها نشان*دهنده انحراف از ميانگين درجه حرارت طي بيش از دو قرن و گرمايش كلي جهاني از زمان انقلاب صنعتي است.

محققان براي تاكيد بر يافته*هاي خود تمام داده*ها را در يك فيلم ويديويي از يك جهان رو به گرمايش با به تصوير كشيدن سوابق دماي سطح زمين ارائه كرده*اند.

افزايش يك درجه*اي دما با برآوردهاي ناظران معتبر آب*وهواي جهان كه به نگهداري از ركوردهاي رسمي مي*پردازند، مطابقت دارد.

اين ناظران شامل اداره هواشناسي انگليس به همراه دانشگاه ايست*آنگليا، موسسه مطالعات فضايي گودارد ناسا در نيويورك و سازمان ملي اقيانوسي و جوي آمريكا هستند.

پروفسور مولر در گفت*وگو با گاردين اظهار اميدواري كرد اين نتايج بتواند برافرادي كه هنوز به اين موضوع مشكوك هستند، پيروز شود. برخي از افراد ترديدهاي خود را در كنار انكاركنندگان قرار مي*دهند كه مي*توان آنها را كنار گذاشت؛ چرا كه هيچ توجهي به علم ندارند.

پژوهش مولر كه يك پايگاه داده باز از سوابق دما بوده، بر ساخت يك ارزيابي شفاف و مستقل از گرمايش جهاني تمركز داشته است.

منتقدان گرمايش جهاني هميشه بر اين اساس به نقد ارقام رسمي پرداخته*اند كه ايستگاههاي ثبت دما از كيفيت پاييني برخوردار بوده و داده*ها بطور دستي تغيير مي*كنند.

اما پژوهش بركلي دريافت كه دماي شهري كه شهرها را از مناطق اطراف آنها گرمتر مي*كند، نقش چنداني در ميانگين افزايش دماي زمين ندارد.

به گفته محققان، اين امر بدين دليل است كه مناطق شهري كمتر از يك درصد نواحي زميني را تشكيل داده*اند. همچنين با وجود دقت كم ايستگاه*هاي ضعيف سنجش دما، آنها به ثبت همان روند متوسط گرمايش جهاني پرداخته*اند.

شاول پرلموتر، يكي از برندگان نوبل فيزيك سال جاري براي كشف گسترش جهان با سرعت فزاينده نيز در تيم آمريكايي حضور دارد.

اين پژوهش توانسته حمايت پيتر ترون از موسسه هواشناسي و ماهواره*هاي كاروليناي شمالي و رئيس شركت تازه*كار دماي سطح بين*المللي را نيز جلب كند.

ترون در گفتگو با روزنامه*ها اظهار كرد: اين پژوهش يك رويكرد متمايز به مشكل گرمايش جهاني بوده و پاسخ مشابهي ارائه كرده كه نشانگر صحت برآوردهاي پيشين است.

اين درحاليست كه آنتوني واتز، يكي از منتقدان هواشناسي آمريكا مدعي كشف يك خطاي روندي اوليه در مورد دوره*هاي زماني به كار رفته در اين پژوهش شده و خواستار تجديدنظر در آن شده است.منبع: ايسنا[/B][/COLOR]
پاسخ
#3
[color="#0000ff"]

[attach=config]1089[/attach]

ديد كلي
در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران ، در بسياري از نقاط كره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده سوالات زيادي مطرح گرديده است كه به عنوان مثال مي*توان به اين موارد اشاره كرد: چه عناصري باعث تغيير طبيعي باران مي*شوند؟ منشا اين عناصر چيست؟ اين پديده در كجا رخ مي*دهد؟

معمولا نزولات جوي به علت حل شدن دي*اكسيد كربن هوا در آن و تشكيل اسيد كربنيك بطور ملايم اسيدي هستند و ph باران طبيعي آلوده نشده حدود 5.6 مي*باشد. پس نزولاتي كه به مقدار ملاحظه*اي قدرت اسيدي بيشتري داشته باشند و ph آنها كمتر از 5 باشد، باران اسيدي تلقي مي*شوند.
تاريخچه
پديده باران اسيدي در سالهاي پاياني دهه 1800 در انگلستان كشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشي سپرده شد. « اسميت » در سال 1873 واژه باران اسيدي را براي اولين بار مطرح كرد. او پي برد كه تركيب شيميايي باران تحت تاثير عواملي چون جهت وزش باد ، شدت بارندگي و توزيع آن ، تجزيه تركيبات آبي و سوخت مي*باشد. اين محقق متوجه اسيد سولفوريك در باران شد و عنوان نمود كه اين امر ، براي گياهان و اشيا واقع در سطح زمين خطرناك است.

« موتا » و « ميلو » در سال 1987 عنوان داشتند كه دي*اكسيد كربن با اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك عوامل اصلي تعيين كننده ميزان اسيدي بودن آب باران هستند، چرا كه در يك فاز آبي به صورت يونهاي نيترات و سولفات در مي*آيند و چنين يونهايي به آب باران خاصيت اسيدي مي*بخشند.
عوامل موثر در اسيديته باران
آب باران هيچگاه ، كاملا خالص نبوده و با پيشرفت صنعت بر ناخالصيهاي آن افزوده شده است. ناخالصي طبيعي باران بطور عمده ناشي از نمكهاي دريايي است و گازها و دودهاي ناشي از فعاليت انسان در فرآيند ابرها دخالت مي*كنند.

آتش سوزي جنگلها نيز ، از جمله عواملي است كه در ميزان اسيديته آب باران نقش دارد. فرآيندهاي بيولوژيكي ، آتشفشاني و فعاليتهاي انسان ، مواد آلوده كننده جو را در مقياس محلي ، منطقه*اي و جهاني در فضا منتشر مي*كنند. به عنوان مثال ، در صورت وجود جريانات باد در نواحي صنعتي ، مواد خارج شده از دودكشهاي كارخانه*ها در سطح وسيعي در فضا پراكنده مي*شوند.
اسيدهاي موجود در باران اسيدي
اسيدهاي عمده در باران اسيدي ، اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك مي*باشد. بطور كلي اين اسيدها به هنگام حمل توده هوايي كه آلاينده*هاي نوع اول مثل و را دربر دارند، بوجود مي*آيند. از اين رو معمولا محل نزول باران اسيدي دورتر از منبع آلاينده*ها مي*باشد. باران اسيدي يك مشكل آلودگي است كه به علت حمل دوربرد آلاينده*هاي هوا توسط باد حد و مرز جغرافيايي نمي*شناسد.
منابع توليد دي*اكسيد گوگرد
بطور كلي در مقياس جهاني بيشتر بوسيله آتشفشانها و توسط اكسايش گازهاي گوگرد حاصل از تجزيه گياهان توليد مي*شود. اين دي*اكسيد گوگرد طبيعي معمولا در قسمتهاي بالاي جو انتشار مي*يابد. بنابراين غلظت آن در هواي پاكيزه ناچيز مي*باشد. منبع عمده توليد ناشي از فعاليتهاي انساني احتراق زغالسنگ مي*باشد.

دي*اكسيد گوگرد بوسيله صنعت نفت به هنگام پالايش نفت يا تصفيه گاز طبيعي مستقيما يا به صورت در هوا انتشار مي*يابد. بيشتر كانيهاي با ارزش در طبيعت به صورت سولفيد يافت مي*شود. بنابراين هنگام استخراج و تبديل آنها به فلز آزاد مقداري در هوا آزاد مي*شود و در اثر تركيب با ذرات ريز بخار آب به تبديل مي*گردد و در اثر كاهش دما در قسمتهاي بالاي جو به صورت باران اسيدي به زمين برمي*گردد.
منابع توليد اكسيدهاي نيتروژن
در هواي غير آلوده به مقدار كم در اثر تركيب اكسيژن و نيتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق ، وجود دارد و همچنين مقداري هم از رها شدن اكسيدهاي نيتروژن از منابع زيستي حاصل مي*شود، اما كه به عنوان آلاينده جوي محسوب مي*شود، از نيروگاهها و دود اگزوز خودروها ناشي مي*شود.
باران اسيدي در آمريكاي جنوبي
پيرامون معضل باران اسيدي ، به ويژه در مورد مناطق صنعتي كه ميزان ph كمتر از 3 دارند، تاكنون مقالات زيادي منتشر شده است. با وجود اين بعضي از محققين معتقدند كه برخي از اين مقالات مستند نيستند و ph طبيعي باران توسط فعاليتهاي مختلف انساني ، چنان تغيير مي*كند كه تعيين يك استاندارد ، غيرممكن مي*باشد. در ارتباط با اين مطلب مي*توان مثالهايي از آمريكاي جنوبي زد. جايي كه ميزان ph آب باران ، هم در جنگلهاي آمازون و هم در شهرهاي سائوپائولو و ريدوژانيرو و باربر 4،7 است. در جنگل آمازون موارد زير در اسيدي شدن تاثير اساسي دارند:


اسيدسولفوريك كه خود از اكسيد شدن سولفيد هيدروژن (از مواد فرار مناطق مردابي) تشكيل مي*شود.

اسيد آلي كه از سوختن مواد آلي بوجود مي*آيد.

عملكرد و آثار بارانهاي اسيدي كه بطور طبيعي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، ما را به سوي رخدادها زيستي فاجعه*آميز هدايت مي*كند. با وجود اينكه اين پديده منشا طبيعي دارد، محققان بر اين باورند كه عملكرد انسان در اين رابطه بسيار تاثير گذار است.

باران قليائي
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در بعضي از مواقع ، ph آب باران حتي در جو بسيار آلوده هم در 5،6 ثابت باقي مي*ماند. دانشمندان اين مسئله را به حضور تركيبات قليائي در كنار اسيد نسبت مي*دهند.

چنانچه ميزان تركيبات قليائي شديدا افزايش يابد، ph باران به بيش از 7 نيز مي*رسد. در اين صورت به جاي باران اسيدي ، باران قليائي خواهيم داشت. ضمنا گروهي از عناصر شيميايي در جو وجود دارند كه حالت اسيدي را طي واكنشهايي خنثي مي*كنند. خاك بيايانها ، منبع طبيعي و با ارزش اين عناصر قليايي است. از جمله منابع غيرطبيعي عناصر قليايي آلوده كننده جو مي*توان به كارخانه*هاي توليد كننده سيمان و فعاليتهاي استخراج معادن اشاره نمود.
اثرات بوم شناختي باران اسيدي
آلاينده*هاي نوع اول هوا مانند و آب باران را چندان اسيدي نمي*كنند، اما اين آلاينده*ها مي*توانند طي چند ساعت يا چند روز به آلاينده*هاي نوع دومي مثل و تبديل شوند كه هر دو در آب بسيار انحلال پذير و جز اسيدهاي قوي مي*باشند. در واقع تمام قدرت اسيدي در باران اسيدي ، به علت وجود اين دو اسيد است.

ميزان تأثير باران اسيدي بر روي حيات زيست شناختي در يك منطقه به تركيب خاك و صخره سنگي كه در زير لايه سطحي زمين آن منطقه واقع است، بستگي دارد. مناطقي كه در زير لايه سطحي زمين گرانيت يا كوارتز دارند، بيشتر تحت تاثير قرار مي*گيرند، زيرا خاك وابسته به آن ، ظرفيت كمي براي خنثي كردن اسيد دارد. چنانچه صخره سنگي در زير لايه سطحي زمين از نوع سنگ آهك يا گچ باشد، اسيد بطور موثر خنثي مي*شود، زيرا كربنات كلسيم به صورت باز عمل كرده و با اسيد وارد واكنش مي*شود.
تاثير روي اكوسيستم آبي
درياچه*هاي اسيدي شده به علت شسته شدن سنگها بوسيله يون هيدروژن داراي غلظتهاي بالاي آلومينيوم هستند. قدرت اسيدي بالا و غلظتهاي بالاي آلومينيوم عامل اصلي كاهش جمعيت ماهيهاست. تركيب زيست شناختي درياچه*هاي اسيدي شده به شدت دچار تغيير مي*شود و تكثير ماهيها در آبهاي داراي قدرت اسيدي بالا كاهش مي*يابد. وقتي ph خيلي پايين*تر از 5 باشد، گونه*هاي اندكي زنده مانده و توليد مثل مي*كنند. آب درياچه*هاي اسيدي شده اغلب زلال و شفاف مي*باشد و اين به علت از بين رفتن زندگي گياهي و جانوري اين درياچه*ها مي*باشد.
تاثير روي گياهان و جنگلها
تاثير باران اسيدي بر روي جنگلهاي و محصولات كشاورزي را به دشواري مي*توان تعيين كرد. ولي با اين وجود بررسيهاي آزمايشگاهي حاكي از اين هستند كه گياهان زراعي رشد يافته در شرايط بارانهاي اسيدي رفتار متفاوتي نشان مي*دهند. محصولات برخي افزايش يافته و محصولات گروهي كاهش مي*يابد.
آلودگي هوا اثرات بدي روي درختان دارد. اسيدي شدن خاك ، مواد غذايي موجود در آن را شسته و از بين مي*برد. باران اسيدي كه در جنگلها مي*ريزد، ازن و ساير اكسنده*هاي هوا ، كه درختان جنگلي در معرض آنها قرار دارند، تاثير نامطلوبي روي درختان و پوشش گياهي مي*گذارد و اين تاثيرات نامطلوب وقتي با خشكسالي ، دماي بالا و بيماري و … همراه باشد، ممكن است باعث خشك شدن درختان شود.

جنگلهاي ارتفاعات بالا بيش از همه تحت تاثير ريزش باران اسيدي هستند. قدرت اسيدي در مه و شبنم بيش از باران است، زيرا در مه و شبنم آبي كه موجب رقيق شدن اسيد شود، كمتر است. درختان برگ ريز كه با باران اسيدي آسيب مي*بينند، به تدريج برگهاي خود را از بالا به پائين از دست مي*دهند و اكثر برگهاي خشك شده در بهار بعدي تجديد نمي*شوند.


بعضي از اثرات مهم باران هاي اسيدي كه « فومارو » در سال 1997 نيز به آنها اشاره كرده است، عبارتند از:

مضر براي انسان : ايجاد تنگي نفس ، برونشيت ، التهاب ريه ، آنفلوآنزا و سرماخوردگي

تخريب جنگلها : ريختن برگها ، تخريب ريشه توسط باكتريها، كاهش روند رشد ، تقليل ميزان محصول دهي ، كم شدن قدرت حيات.

خطرناك براي درياچه*ها : مرگ صدها گونه زيستي

تسريع در خوردگي مواد : خوردگي وسايل نقليه و بناهاي تاريخي

منبع: رشد
[/color]


فایل‌های پیوست
.jpg   acidrn1.jpg (اندازه 30.23 KB / تعداد دانلود: 1)
پاسخ
#4
[COLOR="#0000FF"]
[B]تروپوسفر


ديد كلي
هواي بالاي سطح زمين جو نام دارد و ارتفاع آن در حد هزار كيلومتر تخمين زده شده است. تقسيم بندي لايه*هاي جوي بنابر واكنشهاي شيميايي ، فيزيكي ، يونش ، دما و ... صورت مي*گيرد. اما تقسيمات براساس ميانگين تغييرات دما نسبت به ارتفاع ، طبق تصميم سازمان هواشناسي جهان تسريع مي*شود. تروپوسفر يكي از لايه*هاي جوي بنابر تقسيمات عمودي جوي است. در اينجا مي*خواهيم درباره اين لايه و پارامترهاي موجود در آن صحبت كنيم.
تقسيم بندي لايه*هاي جوي
اكثر پديده*هاي جوي كه در زندگي روزانه ، انسان نقش عمده*اي دارند، بيشتر اوقات در طبقه پايين جو يعني تروپوسفر اتفاق مي*افتد. ارتفاع تروپروسفر بين 7 تا 18 كيلومتر متغير است. اين ارتفاع در استوا به 18 كيلومتر و در قطبين به 7 الي 8 كيلومتر مي*رسد. تروپوسفر لايه متغير هواست و به ندرت در مدت طولاني قسمت آرامي در آن يافت مي*شود. تمام اتفاقات جوي مانند باران ، برف ، تكرگ ، رعد و برق ، چاههاي هوايي و امثال اينها در تروپوسفر رخ مي*دهد.


[ATTACH=CONFIG]1095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1096[/ATTACH]تقسيمات عمودي جو

تروپوسفر
استراتوسفر
مزوسفر
ترموسفر
اگزوسفر
[/COLOR][/B]


فایل‌های پیوست
.jpg   photo203.jpg (اندازه 7.18 KB / تعداد دانلود: 0)
.jpg   atmos.jpg (اندازه 6.71 KB / تعداد دانلود: 2)
پاسخ
#5
راه کهکشان ، خاکستر و رعد و برق
[COLOR="#0000FF"]
اين تصوير كه چند ماه پس از فوران آتشفشان پويه*هوئه-كوردون*كائوله در جنوب شيلي به*تازگي در نشنال*جئوگرافيك منتشر شده، ابرهاي خاكستر و رعدوبرق*هاي متعدد در آن*را در زمينه آسمان شب جنوبي نشان مي*دهد.

ابرهاي خاكستر آتشفشاني فضايي مستعد را براي مشاهده صاعقه*ها و رعدوبرق*هاي پرقدرت ايجاد مي*كنند. براي آگاهي بيشتر از مكانيسم اين صاعقه*ها، مطلب «چرا گدازه*هاي آتشفشاني باعث صاعقه مي*شوند؟ » را مطالعه كنيد.
[/COLOR]

[ATTACH=CONFIG]1123[/ATTACH]
منبع: خبرآنلاين


فایل‌های پیوست
.jpg   IMAGE634559446235444120.jpg (اندازه 22.99 KB / تعداد دانلود: 1)
پاسخ
#6
الكترومغناطيس و ميدان مغناطيسي زمين

[COLOR="#0000FF"]الكترومغناطيس

تاريخچه پيدايش الكترومغناطيس

مبدا علم الكتريسيته به مشاهده معروف تالس ملطي (Thales of Miletus) در 600 سال قبل از ميلاد بر مي*گردد. در آن زمان تالس متوجه شد كه يك تكه كهرباي مالش داده شده خرده*هاي كاغذ را مي*ربايد. از طرف ديگر مبدأ علم مغناطيس به مشاهده اين واقعيت برمي*گردد كه بعضي از سنگها (يعني سنگهاي ماگنتيت) بطور طبيعي آهن را جذب مي*كند. اين دو علم تا سال 1199 - 1820 به موازات هم تكامل مي*يافتند.

در سال 1199-1820 هانس كريستان اورستد (1777 - 1851) مشاهده كرد كه جريان الكتريكي در يك سيستم مي*تواند عقربه قطب نماي مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب الكترومغناطيس به عنوان يك علم مطرح شد. اين علم جديد توسط بسياري از پژوهشگران كه مهمترين آنان مايكل فاراده بود تكامل بيشتري يافت.

جيمز كلرك ماكسول قوانين الكترومغناطيس را به شكلي كه امروزه مي*شناسيم ، در آورد. اين قوانين كه معادلات ماكسول ناميده مي*شوند، همان نقشي را در الكترومغناطيس دارند كه قوانين حركت و گرانش در مكانيك دارا هستند.

پيشگامان علم الكترومغناطيس

اگر چه تنفيق الكتريسيته و مغناطيس توسط ماكسول بيشتر مبتني بر كار پيشينيانش بود. اما خود او نيز سهم عمده اي در آن داشت. ماكسول نتيجه گرفت كه ماهيت نور ، الكترومغناطيسي است و سرعت آن را ميتوان با اندازه گيريهاي صرفا الكتريكي و مغناطيس تايين كرد. از اينرو اپتيك و الكترومغناطيس رابطه نزديكي پيدا كردند.

ميدان مغناطيسي زمين

ديد كلي

در هر نقطه*اي در نزديكي سطح زمين ، عقربه مغناطيسي آويزان از رشته يا واقع روي يك نقطه به ترتيب خاصي سمت گيري مي*كند (تقريبا در جهت شمال به جنوب). اين واقعيت مهم به اين معنا است كه زمين ميدان مغناطيسي ايجاد مي*كند، مطالعه ميدان مغناطيسي زمين براي مقاصد عملي و علمي از اهميتي اساسي برخودار است.


از زمانهاي قديم ، قطب نماها ، يعني وسايلي بر اساس استفاده از ميدان مغناطيسي زمين براي سمت گيري نسبت به چهار جهت اصلي ، بكار گرفته مي*شدند. قطب نماي مرسوم شامل يك عقره مغناطيسي و يك صفحه مدرج است و در جهت يابيها كاربرد وسيعي دارد.

از ميدان مغناطيسي زمين چه استفاده*هايي مي*شود؟

در دريانوردي و هوانوردي جديد ، ديگر قطب نماي مغناطيسي تنها وسيله*اي براي سمت گيري و تعيين مسير كشتي يا هواپيما نيست. براي اين منظور وسايل ديگري نيز وجود دارد. با وجود اين ، از اهميت قطب نماي مغناطيسي به هيچ وجه كاسته نشده است. تمام كشتيها و هواپيماهاي امروزي به قطب نماي مغناطيسي مجهزند. زمين شناسان ، شكارچيان و مسافران نيز از قطب نما خيلي استفاده مي*كنند. وجود ميدان مغناطيسي زمين انجام پاره*اي از بررسيهاي مهم ديگر را ميسر ساخته است. از آن جمله مي*توان از روشهاي اكتشاف و مطالعه ذخاير آهن نام برد.

بهاي مغناطيسي زمين

مغناطيس زمين

پيرامون زمين را ميدان مغناطيسي كه ماينوتسفر يا مغناطو كره ناميده مي*شود احاطه نموده است. بايد توجه داشت كه نقاط به هم رسيدن خطوط ميدان مغناطيسي روي سطح زمين قرار ندارد، بلكه قدري از آن پايينتر هستند. همچنين قطبهاي مغناطيسي زمين با قطبهاي جغرافيايي آن منطبق نيستند. محور ميدان مغناطيسي زمين ، يعني خط مستقيمي كه از هر دو قطب مغناطيسي مي*گذرد، از مركز زمين نمي*گذرد و از اينرو قطر زمين نيست. مغناطو كره توسط دو عامل مشخص مي*شود: انحراف مغناطيسي و شيب مغناطيسي.

انحراف مغناطيسي عبارت است از زاويه انحراف عقربه مغناطيسي از نصف النهار جغرافيايي مورد نظر. خطوط واصل نقاط داراي انحراف مغناطيسي مساوي كه خطوط هم گوشه نام دارند، در جنوب و شمال قطبين مغناطيسي كه مخالف قطبين جغرافيايي است، همگرا مي شود. برخي از محققان ، عدم تطابق قطبهاي مغناطيسي و جغرافيايي را به توزيع نايكنواخت خشكي و آب در زمين توجيه مي*نمايند.

شيب مغناطيسي عبارت است از زاويه ميان عقربه مغناطيسي نسبت به افق (در نيمكره شمالي سر شمالي عقربه و در نيمكره جنوبي عقربه به افق متمايل مي شود). ضمن حركت از استوا به سوي قطبين ، شيب مغناطيس افزايش مي يابد. خط واصل نقاط داراي شيب صفر استواي مغناطيسي نام دارد . استواي مغناطيسي ، استواي جغرافيايي را در دو نقطه، يكي با 169˚ طول شرقي و ديگري با ˚23 طول غربي به جنوب و در نيمكره شرقي به شمال منحرف مي گردد. در قطبين مغناطيسي شيب به ˚90 مي رسد.

مغناطش خود بخودي مواد در ميدان مغناطيسي زمين

از مغناطش خودبخودي مواد در ميدان مغناطيسي زمين استفاده*هاي زيادي مي*شود. از جمله در ساخت مينهاي مغناطيسي است كه در عمق معيني زير سطح آب قرار مي*دهند و با عبور كشتي از بالاي آنها منفجر مي*شود. ساز و كاري كه باعث صعود مين به سطح و انفجار آن مي*شود وقتي عمل مي*كند كه عقربه مغناطيسي كه مي*تواند حول ميله*اي افقي بچرخد، بر اثر ميدان مغناطيسي كشتي كه از بالاي مين مي گذرد، بتواند بگردد. معلوم شده است كه كشتي هميشه خودبخود آهنربا مي*شود. براي محافظت در مقابل مينهاي مغناطيسي دو روش بكار مي*برند:

مين روبي

اين روش عبارت است از حمل مغناطيس نيرومندي كه با طنابهاي سيمي از هواپيماي در حال پرواز در ارتفاع كم در منطقه مين گذاري شده آويزان مي*شود. گاهي كابل سيمي دايره شكلي را بطور شناور روي آب قرار مي*دهند و جرياني از آن مي*گذرانند. بر اثر ميدان مغناطيسي يا جريان ، ساز و كار مينها عمل مي*كند و بدون هيچ خسارتي منفجر مي*شوند.

خنثي سازي ميدان مغناطيسي كشتي

اين روش به اين ترتيب است كه حلقه هايي از سيم عايق بندي شده را به كشتي وصل مي*كنند و جرياني را از آنها مي*گذرانند، بطوري كه ميدان مغناطيسي اين جريان مساوي و در خلاف جهت ميدان مغناطيسي كشتي (كه يك مغناطيس دائمي است) باشد. وقتي كه اين ميدانها باهم تركيب شوند، همديگر را خنثي مي*كند و كشتي بدون اينكه ساز و كار مين را به كار اندازد از روي آن مي*گذرد.

آنچه بايد بدانيم

از مدتها پيش (قرن شانزدهم) معلوم شده است كه شبكه پنجره قائم به مرور زمان آهنربا مي*شود.

يكي از اولين پژوهشگران ميدان مغناطيسي زمين ، گيلبرت (Gilbert) آزمايش زير را در كتاب خود شرح داده است. اگر شخصي به يك ميله آهني كه از شمال به جنوب قرار گرفته است با چكش بكوبد، ميله آهنربا مي*شود.

در تدارك پرواز به قطب شمال ، بيشترين توجه به سمت گيري هواپيما در نزديكي قطب مبذول مي*شود، زيرا قطبهاي مغناطيسي معمولي در اين فاصله به كلي از كار كردن باز مي*ماند و عملا بدون استفاده هستند.
[/COLOR]
[ATTACH=CONFIG]1140[/ATTACH]

منبع: رشد


فایل‌های پیوست
.jpg   magnetic.JPG (اندازه 32 KB / تعداد دانلود: 1)
پاسخ
#7
[COLOR="#0000FF"]


رييس شبکه ملي لرزه*نگاري باند پهن:[COLOR="#FF0000"]
[SIZE=3]تعداد ايستگاه*هاي باند پهن ايران، يك ششم وضعيت مطلوب است [/COLOR]


سرويس: علمي

1390/09/06
11-27-2011
13:16:24


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي

رييس شبکه ملي باند پهن کشور با اشاره به وجود 24 ايستگاه لرزه نگاري باند پهن در كشور گفت: براي رسيدن به حداقل وضعيت مطلوب نيازمند 67 ايستگاه و براي رسيدن به وضعيت مطلوب نيازمند 160 ايستگاه هستيم.

[ATTACH=CONFIG]1158[/ATTACH]

دکتر انوشيروان انصاري در گفت*و*گو با خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در خصوص فعاليت*هاي اين شبكه اظهار كرد: ايران به عنوان يکي از لرزه خيزترين مناطق جهان که بر روي کمربند جهاني زلزله نيز قرار دارد، طي تاريخ شاهد وقوع رويداد زمين*لرزه هاي مخرب متعددي بوده است. در بدو تأسيس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله که مقارن با وقوع زمين لرزه مخرب رودبار در شمال کشور بود، مسوولان يکي از اهداف مهم و کليدي پژوهشگاه را تأسيس شبکه ملي لرزه نگاري باند پهن قرار دادند. در همين راستا براي شناسايي مناطق اصلي زلزله خيز و سازوکارهاي مربوطه و نيز به منظور تحقق برنامه کاهش خطرات زمين لرزه در کشور طرح شبکه ملي لرزه نگاري باندپهن را در دستور کار قرار دادند.

رييس مرکز ملي شبکه لرزه نگاري باند پهن ايران خاطرنشان كرد: اين مرکز با اهدافي چون مانيتورينگ پيوسته وضعيت لرزه خيزي فلات ايران، تهيه بانک اطلاعاتي شکل امواج لرزه*يي فلات ايران به منظور انجام تحقيقات بنادي در عرصه زلزله شناسي و زلزله شناسي مهندسي، مطالعه ماهيت لرزه خيزي کشور، تعيين ساختار پوسته و مناطق لرزه خيز به کمک اطلاعات ثبت شده در شبکه لرزه نگاري، تهيه بانک اطلاعاتي کامل از زمين لرزه هاي رويداده در کشور، پوشش کامل کشور به کمک ايستگاه هاي لرزه نگاري به منظورتعيين اطلاعات لازم در رابطه با لرزه*خيزي مناطق مختلف کشور، ثبت زمين*لرزه هاي دور و نزديک در گستره وسيعي از فرکانس ها ودامنه ها و اعلام و گزارش زمين لرزه ها در کمترين زمان ممکن با استفاده از سيستم پيام کوتاه، پست الکترونيک و وب سايت براي اطلاع رساني به مسوولان مربوطه جهت کاربردهاي مديريت بحران راه*اندازي شد.

وي تصريح كرد: اين مركز با توجه به اين اهداف و به منظور پايش ميزان سطح نوفه پس زمينه در کشور و طبقه*بندي مناطق مختلف کشور از نظر ميزان سطح نوفه پس*زمينه لرزه*يي، طبقه*بندي داده*هاي لرزه*يي از لحاظ سطح کيفيت داده، انجام مطالعات لازم بر روي داده*هاي لرزه*يي و تفکيک حوادث زلزله از ساير حوادث لرزه*يي از قبيل انفجارات و نيز استفاده از داده هاي تکميلي است که با نصب تجهيزات شبکه موقت در مناطق با لرزه خيزي بالا حاصل مي شود به طراحي و راه اندازي شبکه ملي لرزه*نگاري باند پهن كشور اقدام كرد. شبکه ملي لرزه نگاري باند پهن کشور تلاش دارد علاوه بر پيشبرد اهداف پژوهشگاه از اطلاعات آن در زمينه هاي تحقيقاتي و آموزشي نيز بهره برداري لازم شود.

انصاري در خصوص وضعيت شبکه ملي باند پهن کشور گفت: در حال حاضر شبکه مجهز به مرکز آناليز و کنترل مي باشد که در پژوهشگاه مستقر بوده و در مرداد ماه سال جاري تجهيز و ارتقا يافته است. در حال حاضر 24 ايستگاه شامل ايستگاه هاي آشتيان، نايين، کاوش، زاهدان، قير و کارزين، گرمي، سنندج، دماوند، بندرعباس، ماکو، چاران، کرمان، شوشتر، مراه تپه، قم، زنجان، بجنورد، رامهرمز، شاهرخت، طبس، خمين، شاهرود، چابهار و اهرم در حال بهره برداري هستند. ضمن اينکه سه ايستگاه جاسک، خرانق يزد و گيلان نيز در دست احداث بوده و مراحل پاياني راه*اندازي خود را طي مي*کنند.

رييس شبکه ملي لرزه نگاري باند پهن ايران تصريح كرد: بر اساس نتايج تحقيقات مختلف به عنوان يک حداقل، لازم است تا هر حادثه زلزله توسط حداقل سه تا چهار ايستگاه لرزه*نگاري باند پهن در فاصله 200 کيلومتري آن حادثه ثبت شود. بر اين اساس تعداد ايستگاه هاي در حال بهره برداري کشور كم است و لازم است دست کم 40 ايستگاه جديد در سراسر کشور احداث شود. به همين دليل پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله طرح جديد توسعه مرکز ملي شبکه لرزه*نگاري باند پهن را طراحي و تدوين کرده که در آن سعي شده تا با کمترين تعداد ايستگاه هاي مورد نياز، حداقل هاي مورد نياز جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي بنيادي، توسعه*اي و کاربردي در عرصه زلزله*شناسي و زلزله*شناسي مهندسي لحاظ شود که بر اين اساس حداقل تعداد ايستگاه هاي مورد نياز برابر 67 ايستگاه مي*باشد، يعني به ازاي هر 24 هزار کيلومتر مربع از مساحت کشور، يک ايستگاه لرزه*نگاري وجود خواهد داشت.

وي گفت: در اين طرح جديد افزايش کيفيت داده هاي لرزه نگاري باند پهن هم مد نظر است بدين ترتيب که با توجه به ويژگي*هاي ايستگاه*ها و به خصوص حساسيت شديد سنسورهاي لرزه*نگاري باند پهن، روش*هاي مختلفي براي بهبود كيفيت سيگنال*هاي دريافتي و نيز كاهش مشكلات نگهداري و بهره*برداري از آن*ها انديشيده شده است.

رييس مرکز ملي شبکه لرزه نگاري باند پهن ايران در گفت*و*گو با ايسنا خاطرنشان كرد: تجربيات سال*هاي اخير ايران و كشورهاي مختلف و ديگر ملاحظات ضرورت بازنگري در طراحي و نحوه احداث ايستگاه*هاي جديد و بهسازي ايستگاه*هاي موجود را همراه با بهسازي مركز اصلي شبكه ايجاب مي*كند. در حال حاضر و پس از يک مرحله مطالعاتي- تحقيقاتي، طرح نوين ايستگاه*هاي لرزه*نگاري باند پهن بر اساس آخرين دستاوردهاي پژوهشي دنيا و با بهره*گيري از توان فني داخل کشور تکميل شده كه با اجراي اين طرح، سطح کيفي داده*هاي لرزه*نگاري باند پهن کشور در زمره بهترين داده*هاي لرزه*نگاري جهان قرار خواهد گرفت.

انصاري خاطرنشان كرد: هزينه ساخت هر ايستگاه لرزه*يي باند پهن بر اساس قيمت هاي سال جاري (1390) در حدود دو ميليارد تومان است که کل بودجه مورد نياز براي ساخت کل ايستگاه هاي مورد نياز و پيش بيني شده ( 40 ايستگاه) 80 ميليارد تومان خواهد شد.

رييس شبکه ملي لرزه*نگاري باند پهن ايران در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت شبکه*هاي لرزه نگاري باند پهن ساير کشورها گفت: وضعيت شبکه و تعداد ايستگاه هاي باند پهن ايران که کشوري به شدت زلزله خيز است در مقايسه با کشورهايي نظير ترکيه، عربستان، ايتاليا، فرانسه و... که در اين زمينه وضعيت قابل قبولي دارند، واقعاً نامطلوب به نظر مي رسد؛ مثلاً کشور ترکيه با مساحتي حدود 783 هزار و 562 کيلومتر مربع داراي 120 ايستگاه لرزه نگاري باند پهن است؛ يعني به ازاي هر شش هزار و530 کيلومتر، يک ايستگاه لرزه نگاري باند پهن موجود است و اين در حالي است که مساحت اين کشور تقريباً نصف مساحت ايران است.

وي خاطرنشان كرد: کشور عربستان سعودي نيز با مساحتي حدود دو ميليون و 149 هزار و 690 کيلومتر مربع داراي 27 ايستگاه لرزه نگاري باند پهن است؛ يعني به ازاي هر 79 هزار و 618 کيلومتر، يک ايستگاه لرزه نگاري باند پهن موجود است؛ البته اين تعداد ايستگاه با توجه به وضعيت کم خطر و عدم لرزه خيزي بالاي اين کشور وضعيت مطلوبي به حساب مي آيد. در ايران با مساحت يک ميليون و 628 هزار و 750 کيلومتر مربع، تنها 24 ايستگاه لرزه نگاري باند پهن موجود است يعني به ازاي هر هفت هزار و 815 کيلومتر مربع، يک ايستگاه. اين در حالي است که با قبول ميزان يک ايستگاه لرزه*نگاري باند پهن در هر 10 هزار کيلومتر مربع، وجود حداقل 160 ايستگاه لرزه*نگاري باند پهن در ايران ضروري مي باشد.

انتهاي پيام
[/SIZE][/COLOR]


فایل‌های پیوست
.jpg   wh120-84.jpg (اندازه 4.38 KB / تعداد دانلود: 0)
پاسخ
#8
[B][COLOR="#FF0000"][SIZE=3]زمانی که زمین ترک خورد

یک تئوری جدید میگوید که جدائی قاره های به خاطر ضرباتی است که 2/5 میلیارد سال قبل رخ داده است ، ضرباتی سهمگین از فضا بر پوسته نازک و تازه سخت شده زمین .

امروزه ما میدانیم که پوسته قاره ها دائما روی سطح زمین در حال حرکت هستند. حرکتی که به آن اشتقاق قاره های میگویند و بخشی از تئوری تکتو نیک صفحه ای و یکی از پایه های زمین شناسی امروزی است . این درحالی است که ما به سادگی فراموش کرده ایم همین تئوری سالها قبل جزء علوم غریبه و عجیب دسته بندی میشد . سالها قبل اگر کسی از اینکه پوسته های قاره ای روی لایه زیرین میلغزند صحبت میکرد ، متهم به حماقت و نادانی میشد . حالا خیلی از این زمان نمیگذرد که زمین شناسان این تئوری را پذیرفته اند و از آن برای توجیه زمین لرزه و آتشفشان و کوه زائی و بسیاری از دیگر پدیده های زمین شناسی استفاده میکنند . با این همه هنوز یک سوال اساسی در این مورد بی پاسخ مانده است حرکت قاره ها و جدائی آنها از هم چطور شروع شد ؟ ما نمیدانیم که آنها کی و چطور برای اولین بار از هم جدا شدند ولی یک تئوری جدید میگوید که این پدیده به خاطر ضرباتی است که 2/5 میلیارد سال قبل رخ داده است .
: ضرباتی سهمگین ار فضا بر پوسته نازک و تازه سخت شده زمین .

نویسنده : ویکی ال هانس
[/SIZE][/B][/COLOR]
پاسخ
#9
هسته خارجی زمین بدون اکسیژن است
گروهی از دانشمندان آمریکایی و چینی با بازسازی شرایط فشار و دما در هسته خارجی زمین نشان دادند که برخلاف تصور، اکسیژن در این منطقه از سیاره ما بسیار ناچیز است.

برپایه مدلهای کنونی علاوه بر مقادیر بالای آهن، هسته خارجی زمین محتوی مقدار کمی از عناصر سبک برای مثال، گوگرد، اکسیژن، سیلیسم، کربن یا هیدروژن است. از آنجا که اکسیژن فراوانترین عنصر سیاره ما است، بنابراین می توان انتظار داشت که بخش مهمی از عناصر سبک داخل هسته خارجی زمین را تشکیل دهد.

این درحالی است که گروهی از دانشمندان لابراتوار ژئوفیزیک کارنگی آمریکا و دانشگاه تکنولوژی ووهان چین اطلاعات تجربی جدیدی را به دست آوردند که طیفی از عناصر سبک داخل زمین را با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری دسته بندی می کند و نشان می دهد که در هسته، اکسیژن حضور قابل توجهی ندارد.

نتایج این تحقیقات معانی مهمی برای درک دوره شکل گیری زمین و حرکات همرفتی داخلی دارند. اعتقاد بر این است که عناصر سبک بر روی این حرکات که برای هسته خارجی مایع بسیار مهم هستند تاثیر می گذارند و هسته خارجی مایع نیز میدان مغناطیسی زمین را می سازد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "ما نمی توانیم مستقیما از هسته نمونه برداری کنیم، بنابراین باید مدلهای خود را با ترکیب نتایج آزمایشات آزمایشگاهی و اطلاعات لرزه نگاری بهبود بخشیم."

یکی از مشکلاتی که در این نوع مطالعات وجود دارد در این است که با افزایش عمق، فشار و گرما نیز افزایش می یابد و موجب می شود که مواد به روشی مفتاوت از آنچه که در سطح دیده می شود رفتار کنند.

دانشمندان می توانند تغییرات چگالی و سرعت صدا در عمق و در هسته را با مشاهدات لرزه نگاری ارزیابی کنند اما تاکنون اندازه گیری این خواص در پیوندهای آهن که در آزمایشگاه تحت تاثیر فشار و دمای قابل قیاس با شرایط درون زمین قرار می گیرند بسیار دشوار بود.

براساس گزارش نیچر، در این تحقیق، دانشمندان با انجام آزمایشاتی موفق شدند امواج ضربه ای شدیدی را بسازند که قادرند شرایط حاضر در هسته را بازسازی و اثرات دما و فشار به دست آمده را بر روی ترکیبی از آهن، گوگرد و اکسیژن اندازه گیری کنند.

به این ترتیب با مقایسه اطلاعات لرزه نگاری و مشاهدات آزمایشگاهی نتیجه گیری کردند که اکسیژن نمی تواند یک بخش قابل توجهی از هسته خارجی زمین را تشکیل دهد، چراکه آزمایش بر روی مواد غنی از اکسیژن با نتایج به دست آمده از رصدهای ژئوفیزیکی منطبق نیستند.
نجومبرترینعلم دنیاست ...
پاسخ
#10
[COLOR="#008000"]
محققان معتقدند، روند صعودی انتشار گازهای گلخانه ای می تواند زمین را به سیاره ای غیر قابل سکونت مانند ناهید مبدل کند.

با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، میزان جذب انرژی خورشید نیز بشدت افزایش یافته و زمین دیگر قادر به حفظ تعادل دمایی نخواهد بود.

در نتیجه گرم تر شدن زمین، اقیانوس ها به حالت جوش درآمده و تبخیر می شوند؛ در این شرایط جو مملو از بخار شده و زمین به سیاره ای غیر قابل سکونت مشابه سرنوشت جهنمی ناهید مبدل خواهد شد.

منطقه قابل سکونت ستاره جائی است که فرآیند فرار گازهای گلخانه ای آغاز می شود؛ این منطقه حلقه ای از فضا در اطراف ستاره است که محل مناسبی برای شکل گیری آب به شکل مایع بر سطح سیاره سنگی و میزبانی حیات محسوب می شود.

اخترشناسان دانشگاه ویکتوریا با استفاده از مدل رایانه ای دریافته اند، آستانه پایین تر تابش حراراتی در فرآیند گازهای گلخانه ای احتمالا سریع تر از تصورات قبلی روی دهد.

«تیلور رابینسون» یکی از نویسندگان این تحقیق تأکید می کند: نتایج این یافته برای سیاره زمین نیز قابل تعمیم است؛ با توجه به افزایش میزان تابش نور خورشید، جو زمین بیش از تصورات قبلی مستعد اثرات گازهای گلخانه ای قرار دارد.

نتایج این مطالعه در مجله Nature Geoscience منتشر شده است.
[/COLOR]

منبع : ایسنا
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
مشاهده زنده سیاره زمین از چشم ایستگاه فضایی بین المللی iss XT8 0 2,643 05-23-2014, 11:26 PM
آخرین ارسال: XT8
سیاره زهره mars 18 4,447 10-12-2012, 04:46 PM
آخرین ارسال: NARUTO
حرکات کره ی زمین چگونه است؟ morteza313 20 7,587 10-03-2012, 01:29 AM
آخرین ارسال: Regulus
اخبار زمین و ماه Regulus 21 12,444 09-15-2012, 07:12 PM
آخرین ارسال: Regulus
شبیه ترین سیاره به زمین کشف شد mars 0 1,481 11-27-2011, 11:22 AM
آخرین ارسال: mars
آتشفشان-رنگین-کمانی-در-سیاره-سرخ amir adib 1 1,155 11-20-2011, 09:31 PM
آخرین ارسال: Parnia Shokri
128 سال پیش، چه بلایی می*خواسته بر سر زمین بیاید؟ amir adib 0 1,054 11-08-2011, 07:44 PM
آخرین ارسال: amir adib
رصد سیاره زهره S I L V E R 4 1,852 10-30-2011, 01:08 PM
آخرین ارسال: ali_solo_ejay
نظریه میلانکوویچ در مورد یخچال ها و گسترش انها در گذشته زمین Geologist 4 1,737 04-30-2009, 10:48 PM
آخرین ارسال: Castor va Pollux
آیا عطارد با زمین برخورد خواهد کرد!!؟ amirfoaad 2 1,597 03-30-2009, 01:51 PM
آخرین ارسال: amirfoaad

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
Astronomy Education