افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 5 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع عجیبه!!!!
مهمان 6 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 6 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 6 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع رصد بارش شهابی
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع نتايج آزمايشات سرن
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خاطرات و گزارش های رصدی
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع دعوت به همكاري در ساخت مستند يوفو
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 7 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 8 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 8 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع همه چبز در مورد ساعت افتابی
مهمان 9 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 9 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 9 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 10 دقیقه قبل در حال مشاهده مشخصات Soheil
مهمان 11 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع طیف سنج؟
مهمان 12 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 12 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع
مهمان 13 دقیقه قبل در حال مشاهده انجمن تلسکوپ‌های فضایی
مهمان 13 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اگر ما به موجودات هوشمند برسیم؟!
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education