افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 10:12 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع پیشنهادها و انتقادات از انجمن و اعضا
مهمان 10:12 PM در حال مشاهده انجمن چهره های آسمان
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع چشمی
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع رصد های
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع یک رصد خاطره انگیزاز ماهواره
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع انواع فیلتر
مهمان 10:12 PM در حال مشاهده مشخصات skylarker77
مهمان 10:12 PM در حال چاپ موضوع 2012(قسمت سوم)
مهمان 10:11 PM در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 10:11 PM در حال خواندن موضوع خاطرات و گزارش های رصدی
مهمان 10:11 PM در حال خواندن موضوع عکسهای دنیای ستاره شناسی
مهمان 10:11 PM در حال خواندن موضوع اصطلاحات عکاسی
مهمان 10:11 PM در حال خواندن موضوع معرفی ستاره شناسان
Google 10:11 PM در حال خواندن موضوع یو وی
مهمان 10:10 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:10 PM در حال خواندن موضوع عجیبت ترین نظریه های کیهان شناسی
مهمان 10:10 PM در حال مشاهده انجمن نرم افزار
مهمان 10:10 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:10 PM در حال خواندن موضوع خطاهایی در طیف نما ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه