افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اجرام رصدی
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع اجرام رصدی
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع کمک دوربین 100×25
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع قوانین کپلر
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع قوانین کپلر
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان کمتر‌از 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع خاطرات و گزارش های رصدی
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 1 دقیقه قبل در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
Bing 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع آخرین کتاب انیشتین / نامه نگاری انیشتین با آیت الله بروجردی
مهمان 1 دقیقه قبل در حال جستجو تالار گفتگو ستاره‌شناسان
مهمان 1 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع فیلتر مایلار
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع فیلتر مایلار
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع Astro Talk 1389-90
مهمان 2 دقیقه قبل در حال خواندن موضوع Astro Talk 1389-90
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه

Astronomy Education